Απόφαση ΔΣ σχετικά με αναβλητικές παραστάσεις

Print Friendly, PDF & Email

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι στα μέσα του μηνός Νοεμβρίου 2014 αναθέσαμε σε μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. να εξετάσει το ζήτημα των αναβλητικών παραστάσεων (ύψος αυτών και υποχρεούμενοι προς επικόλληση των παραστάσεων αυτών διάδικοι) ύστερα από γνωστοποιήσεις διαφόρων συναδέλφων ότι στα λοιπά Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία ΔΕΝ καταβάλουν αναβλητικές παραστάσεις αντίστοιχες με αυτές που καταβάλουν στο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Καρδίτσας.

Η πρόταση προς το Δ.Σ. ήταν η ακόλουθη:

«Α. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.

Κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 226 παρ. 1, 2, 3 και 4 Κ.Πολ.Δ., αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά το τέλος της συνεδριάσεως να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (πλασματική κλήτευση). Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, η αναβολή της συζητήσεως και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη μετ’ αναβολή δικάσιμο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιμο αυτή και επομένως δεν χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο απολειπόμενος κατά τη μετ’ αναβολή δικάσιμο διάδικος είχε νομίμως κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση, ή είχε παραστεί νομίμως κατά την ίδια δικάσιμο και επομένως με τη νόμιμη παράσταση και μη εναντίωσή του καλύφθηκε η μη νόμιμη κλήτευσή του κατά την αρχική δικάσιμο.

Στο πινάκιο εγγράφονται οι υποθέσεις:

• τακτικής διαδικασίας

• εκούσιας δικαιοδοσίας

• ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής

• γαμικών διαφορών

• διαφορών μεταξύ γονέων και τέκνων

• εργατικών διαφορών

• διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από σύμβαση ασφάλισής του,

• διαφορών που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων • διαφορών που αφορούν προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

• διαφορών από την παροχή εργασίας

• οι παρεμβάσεις

• οι προσεπικλήσεις

• οι ανακοπές

• τα ένδικα μέσα

• οι κλήσεις προς συζήτηση.

Αντιθέτως, δεν εγγράφονται στο πινάκιο:

• τα ασφαλιστικά μέτρα (εκτός από την προσωρινή ρύθμιση νομής ή κατοχής)

• η ανακοίνωση της δίκης

• η ανταγωγή που ασκείται με τις προτάσεις

• οι παρεμπίπτουσες αγωγές

• οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, έφεσης ή αναίρεσης

• οι μικροδιαφορές

• οι διαφορές που εκδικάζονται με τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων

• οι μισθωτικές διαφορές.

Μετά από τον ν. 3994/2011 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρο 226 ΚΠολΔ, κατά το οποίο, ακόμη κι αν ο δικηγόρος υπέπεσε σε ελλείψεις ή σφάλματα του πινακίου (π.χ. δεν επικόλλησε τα ένσημα ΤΑΝ και ΤΥΔΕ), μπορεί να συμπληρώσει την παράλειψη μετά από αίτησή του.

Βασική συνέπεια των παραλείψεων (που δεν θεραπεύτηκαν ούτε βάσει της παραπάνω αίτησης), είναι να μην εκφωνείται η υπόθεση και να κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.

Πρακτική συνέπεια της ύπαρξης πινακίου είναι ότι επί αναβολής της συζήτησης, η αναγραφή στο πινάκιο θεωρείται ως (πλασματική) κλήτευση όλων των διαδίκων, ακόμη και εκείνων που ήταν απόντες. Eάν όμως η υπόθεση δεν έχει πινάκιο, θα πρέπει να επιδίδεται (στους απόντες) προς κλήτευσή τους στη μετ’ αναβολή συζήτηση, πρακτικό αναβολής ή πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα περί της αναβολής. Ειδάλλως, σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν ή δεν εμφανιστούν προσηκόντως, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση (ειδικότερα, αν εμφανιστούν και λάβουν μέρος κανονικά, θα πρέπει να επικαλεστούν και να αποδείξουν δικονομική βλάβη ώστε να κηρυχθεί η ακυρότητα εκ της μη κλήτευσης και απαράδεκτη η συζήτηση).

Β.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.

Ο νόμος μιλάει για πινάκιο (άρθρα 226, 241 και 242 Κ.Πολ.Δ.). Κατά την κατάθεση δικογράφων με πινάκιο, όπως είναι γνωστό, δίνεται, πέραν του τετραπλοτύπου και των ενσήμων και το πινάκιο. Το πινάκιο είναι μία «απλή» αναβλητική παράσταση, χωρίς μάλιστα το μεγαρόσημο (μόνο ΤΑΝ και ΤΥΔΕ).

Σε περίπτωση αναβολής υπόθεσης που είχε εγγραφεί στο πινάκιο, στη μετ’ αναβολή δικάσιμο οφείλεται και πάλι ΕΝΑ πινάκιο, άλλως ειπείν μία «απλή» αναβλητική παράσταση από τον «επιμελέστερο των διαδίκων», ο οποίος συνήθως στην πράξη είναι και ο καταθέσας το προς συζήτηση δικόγραφο. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, στη μετ’ αναβολή δικάσιμο, ΔΕΝ οφείλεται «διπλή» αναβλητική παράσταση (ως πινάκιο) από τον καταθέσαντα το κρινόμενο δικόγραφο (η αρχική συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε) και επιπλέον (ΔΕΝ οφείλεται) από τον αντίδικό του «απλή» αναβλητική παράσταση (ως πινάκιο).

Οφείλεται μόνο μία (απλή) αναβλητική παράσταση ως πινάκιο από τον επιμελέστερο των διαδίκων (δηλαδή συνήθως από τον καταθέσαντα το προς συζήτηση δικόγραφο).

Αντίθετα, στις υποθέσεις όπου δεν υπάρχει πινάκιο, εκεί συντάσσεται πρακτικό αναβολής. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον στην αρχική συζήτηση παρασταθούν και οι δύο πλευρές και ζητηθεί αναβολή, στη μετ’ αναβολή δικάσιμο ο καταθέσας το κρινόμενο δικόγραφο (η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε) θα οφείλει μία (απλή) αναβλητική παράσταση, η οποία θα επικολληθεί στο συνταχθέν πρακτικό αναβολής και την αντίστοιχη (απλή) παράσταση θα οφείλει και ο αντίδικός του για τον ίδιο λόγο. Λόγω του ότι πινάκιο στις υποθέσεις αυτές δεν υφίσταται, ουδεμία άλλη αναβλητική παράσταση οφείλεται.

Στην περίπτωση τέλος υπόθεσης που δεν έχει πινάκιο, κατά την αρχική συζήτηση της οποίας παρίσταται μόνο η μία πλευρά εκ των διαδίκων και ζητά αναβολή, τότε η παρασταθείσα αυτή πλευρά πρέπει να επικολλήσει στο πρακτικό αναβολής που θα συνταχθεί μία (απλή) αναβλητική παράσταση και να επιδώσει εμπρόθεσμα αντίγραφο του πρακτικού αναβολής προς την πλευρά που δεν παραστάθηκε. Και πάλι, επειδή πινάκιο στις υποθέσεις αυτές δεν υφίσταται, ουδεμία άλλη αναβλητική παράσταση οφείλεται.»

Η εν λόγω πρόταση, συζητήθηκε στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ως νόμιμη και βάσιμη. Ακολούθως, το Δ.Σ. εισήγαγε προς ψήφιση το εν λόγω θέμα στη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Κ., η οποία, με τη με αριθμό 182/2014 απόφασή της, υπερψήφισε ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ.

Κατόπιν τούτου, σας ζητούμε να εφαρμόσετε την ανωτέρω ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Δ.Σ.Κ. προκειμένου από τις 02 Φεβρουαρίου 2015 και εντεύθεν να δίδεται μόνο μία απλή αναβλητική παράσταση (χωρίς μεγαρόσημο) από τη διάδικη πλευρά που αιτήθηκε την αναβολή στις υποθέσεις με πινάκιο και μόνο στην περίπτωση υποθέσεων χωρίς πινάκιο, όπου αμφότερες οι πλευρές παρίστανται, τότε η κάθε πλευρά να οφείλει από μία απλή αναβλητική παράσταση.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ.

Ανδρέας Αχ. Γεωργίου