ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4412/2016 ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Print Friendly, PDF & Email
Εισηγητές: Σ. Κυβέλος, Δικηγόρος, Δ.ΝΓ. Χριστοδουλόπουλος, Δικηγόρος
Διάρκεια: 8 ώρες
Έναρξη: Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή  (17:00 – 21:00)  & 
                                                      Σάββατο (10:00 – 14:00)
Τόπος Διεξαγωγής: Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη
Τρόποι Παρακολούθησης
 Φυσική παρουσία

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη της διοίκησης, συμβούλους, επιχειρήσεις, φοιτητές και γενικότερα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα κρίσιμα, διαχρονικά αλλά και επίκαιρα ζητήματα αφενός της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και αφετέρου για το δικονομικό πλαίσιο έννομης προστασίας καθενός που έχει έννομο συμφέρον και προσδοκά την ανάθεση σε αυτόν ορισμένης σύμβασης.

Διάγραμμα Ύλης

Α΄ Ενότητα – Γ. Χριστοδουλόπουλος (16.3.2018, 17:00 – 21:00)
Ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις

   • Σύντομη αναδρομή στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
   • Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 – Βασικές έννοιες – Κατώτατα όρια και μέθοδοι υπολογισμού
   • Αρχές εφαρμοζόμενες στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων – Ζητήματα συγκρούσεων συμφερόντων
   • Διαδικασίες ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος κ.λπ.)
   • Ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ
   • Συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης – Κεντρικές Αρχές Αγορών
   • Ζητήματα από την προπαρασκευή της διαδικασίας ανάθεσης
   • Κανόνες δημοσιότητας – Προκηρύξεις, προσκλήσεις
   • Επιλογή των συμμετεχόντων
   • Ανάθεση της σύμβασης
   • Η κατάρτιση της προσφοράς – Περιεχόμενο υποφακέλων
   • Ζητήματα από τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης
   • Συνοπτική αναφορά στην ανάθεση συμβάσεων ειδικών καθεστώτων
   • Κανόνες και διαδικασίες ανάθεσης στις συμβάσεις κάτω των ορίων – Ενστάσεις

Β΄ Ενότητα – Σ. Κυβέλος (17.3.2018, 10:00 – 14:00)
Η έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο

  • Εισαγωγικά για την έννομη προστασία στο προσυμβατικό στάδιο
  • Η σχέση του Ν. 3886/2010 και του Ν. 4412/2016
  • Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 345-379 του Ν. 4412/2016
  • Η διοικητική προστασία ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
  • Η δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο
   – Η Αίτηση Αναστολής
   – Η Αίτηση ακύρωσης
  • Η Αξίωση αποζημίωσης
    

 

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

Κόστος Συμμετοχής

ΦΠ: 140 €, ΝΠ: 170 €, Δικ. Εταιρίες: 150 €, Ασκούμενοι: 110 €, Φοιτητές: 90 €

Εγγραφές – Δηλώσεις Συμμετοχής
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Φράγκων 1
Σόνια Μακρίδου, τηλ.: 2310 532134, 2310 545618, Φαξ: 2310 551530
Ε-mail: nbthess@nb.orgwww.nb.org | www.nbcongress.gr