αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας από κάθε δίκη, από τις 09-12-2023 έως και την 22-12-2023, ημερομηνία κατά την οποία θα ξανασυνεδριάσει η ΓΣ για να επανεκτιμήσει την κατάσταση.

2) Η αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας α) από την έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς επίσης και από εντολές προς εκτέλεση, ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου για τα funds και μέχρι την

ψήφιση του νομοσχεδίου, λαμβανομένης υπόψη της πάγιας θέσης της Ολομέλειας για την προστασία των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων πολιτών.

 

β) Από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ).

γ) Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ευρύτερου δημοσίου τομέα

δ) Από πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας).

ε) Από δίκες για αυτοδιοικητικές εκλογές.

στ) Από συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου.

ζ) Από δίκες αθλητικών σωματείων για υπαγωγή στο Μητρώο της ΓΓΑ

Κατά τα λοιπά, καταθέσεις δικογράφων θα επιτρέπονται, χωρίς να απαιτείται άδεια.

Κατά τις ημέρες της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

 

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαεπτά (17) στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.

 

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

 

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Διενέργεια ανάκρισης/ προανάκρισης μόνο σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης, μόνο εφόσον υπήρξε κατά την προγενέστερη δικάσιμο, οπότε και η υπόθεση διεκόπη, έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έρευνα της ουσίας της υπόθεσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπόθεση δεν διακόπτεται και αναβάλλεται υποκείμενη στο γενικό πλαίσιο της αποχής (πλημμελήματα 7 έτη και κακουργήματα 17 και 18 έτη)

 

– Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.

– Σε περιπτώσεις εγγραφής προσημείωσης υποθήκης όπου υπάρχει δανειοδότηση με το πρόγραμμα “Σπίτι μου” ή προθεσμία εξόφλησης τιμήματος με υπογεγραμμένο συμβόλαιο αγοραπωλησίας

 

– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

 

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών .

 

– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

 

– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

3. Εξαιρούνται ρητά οι υποθέσεις μικροδιαφορών που έχουν εισαχθεί κατ’ αρθρ.486 επ. ΚΠολΔ (νέο σύστημα) καθώς και η κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και υπομνημάτων επί προθεσμία, τα οποία κατατίθενται κανονικά χωρίς να απαιτείται άδεια.

Άδεια επίσης δεν απαιτείται για επιδόσεις δικογράφων, έρευνες σε υποθηκοφυλακεία, την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο για ιδιώτες (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κλπ, πλην της καταχώρησης πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης),εξώδικες δηλώσεις, δημοσιεύσεις διαθηκών και λοιπές εξώδικες ενέργειες.

 

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.