Αριθμός Πράξης 19/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55).
Το άρθρο τέταρτο της από 15.3.2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (Β’ 684)
Τις με αριθμούς 16 και 17/2020 πράξεις της Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με τις οποίες ρυθμίσθηκαν ζητήματα λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καρδίτσας για το ίδιο χρονικό διάστημα, συμπληρώνει αυτές ως ακολούθως.
Ως προς τις προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια της εκουσίας δικαιοδοσίας, μετά τη ματαίωση της συζήτησης των υποθέσεων στις οποίες αφορούν, αυτές παρατείνονται ερήμην των διαδίκων και ορίζεται νέα δικάσιμος αυτεπαγγέλτως. Η δικάσιμος αυτή θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο στο Δικηγορικό Σύλλογο Καρδίτσας και στον υπογράφονται τις αιτήσεις πληρεξούσιο δικηγόρο και θα αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων.
Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης- αντίκρουσης (3ήμερο) της δικασίμου της 11-3-2020 παρατείνονται για την 31η Μαρτίου 2020 (εφόσον δεν έχουν κατατεθεί τα σχετικά δικόγραφα).
Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης στις υποθέσεις της τακτικής του ν. 4335/2015, εφόσον λήγουν εντός του διαστήματος της αναστολής παρατείνονται ισάριθμες ημέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής.
Στην «παλαιά» τακτική διαδικασία του πολυμελούς δεν τηρείται η προθεσμία προκατάθεσης των προτάσεων (20) ημερών και της προσθήκης- αντίκρουσης δεκαπέντε (15) ημερών πριν τη δικάσιμο εφόσον ευρίσκεται εντός του διαστήματος αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου. Με την επίκληση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους σχετικού κωλύματος υποβολής προτάσεων ή προσθήκης θα χορηγείται αναβολή στις υποθέσεις αυτές.
Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας του Πρωτοδικείου και κατόπιν εκδόσεως ειδικού προγράμματος υπηρεσιών οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Καρδίτσας θα δύνανται να εργάζονται και εκτός Δικαστηρίων. Με ευθύνη και υπόδειξη των αρμοδίων Προϊσταμένων θα παραλάβουν μέρος της εργασίας τους και θα το διεκπεραιώσουν εκτός Δικαστηρίων. Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης, θα τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν την αναληφθείσα και περαιωθείσα εργασία τους και να παραλάβουν νεότερη. Όλοι οι υπάλληλοι που θα εργάζονται εκτός Δικαστηρίων θα έχουν ανακοινώσει τόσο στη Διεύθυνση του Πρωτοδικείου όσο και στους Προϊσταμένους τους κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας με αυτούς. Οι υπάλληλοι που θα εργάζονται στο χώρο των Δικαστηρίων και οι εργασίες που θα τους ανατεθούν θα ανακοινωθούν με νεότερη πράξη.
Σε περίπτωση κατά την οποία ένας πολίτης ή δικηγόρος κρίνει ότι επείγει η αντιμετώπιση μίας ειδικής περίπτωσης, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα 2441077298 (πολιτικό τμήμα), 2441077297 (ποινικό τμήμα) και 2441021563 (διεύθυνση γραμματείας). Ακολούθως, εφόσον απαιτηθεί θα ενημερώνεται ο Πρόεδρος Υπηρεσίας ή η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο, θα δίδεται απάντηση στον ενδιαφερόμενο και αν κριθεί επείγον κατά τους ως άνω, θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία χρειαστεί να εισέλθει στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου θα προσδιορίζεται η ακριβής ώρα εξυπηρέτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο.
Παρακαλούμε να μην εισέρχεσθε χωρίς συνεννόηση στο κτίριο.
Παρακαλούνται οι Δικηγόροι και οι πολίτες όπως προβαίνουν σε χρήση των τηλεφώνων επικοινωνίας με τον υπάλληλο του Πρωτοδικείου μόνο για επείγουσες περιπτώσεις.
Ζητήματα ανάκρισης και συνοδειών θα ρυθμίζονται με απόφαση του ανακριτή σε συνεννόηση με τους συνηγόρους.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 18-3-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ολυμπία Κώστα